RODO

Wszystko co powinieneś wiedzieć o o ochronie danych osobowych w naszej firmie

Informacja o ochronie danych osobowych

Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC s.c. z siedzibą ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz (zwane dalej „NOVA SANDEC“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas nawiązywania z Państwem współpracy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności przygotowywania projektów graficznych, druku materiałów graficznych, wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji.
 • realizacji obowiązków NOVA SANDEC przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw NOVA SANDEC s.c. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód

NOVA SANDEC może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
 • podmiotom świadczącym na rzecz firmy umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe;
 • operatorom pocztowym i kurierom;
 • bankom w zakresie realizacji płatności;
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa

NOVA SANDEC zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez NOVA SANDEC i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i NOVA SANDEC.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od NOVA SANDEC potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. NOVA SANDEC dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a NOVA SANDEC ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, NOVA SANDEC wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez NOVA SANDEC oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na NOVA SANDEC może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143, tel. + 18 547 45 45 lub pod adresem e-mail biuro@novasandec.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.